Order allow,deny Deny from all Snacks – CakeFlix.in
Snacks

Snacks

Mayo Salad Sandwich
VEG
Mayo Salad Sandwich

28.00

Paneer Cheese Puff
VEG
Paneer Cheese Puff

47.00

Paneer Cheese Sandwich
VEG
Paneer Cheese Sandwich

76.00

Paneer Hot dog
VEG
Paneer Hot dog

57.00

Paneer Kulcha
VEG
Paneer Kulcha

57.00

Paneer Mayo Puff
VEG
Paneer Mayo Puff

42.00

Paneer Puff
VEG
Paneer Puff

33.00

Pasta Cheese Sandwich
VEG
Pasta Cheese Sandwich

76.00

Vada Pao 2 pc
VEG
Vada Pao 2 pc

66.00

Veg Mayo Puff
VEG
Veg Mayo Puff

33.00

Veg Puff
VEG
Veg Puff

23.00

Veg Tikki Burger
VEG
Veg Tikki Burger

47.00